Trượt tốt nghiệp THPT 2015 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp. Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau: 1. Học trung cấp dược 2. Học trung cấp điều dưỡng...