Trung cấp điều dưỡng tuyển dụng hiện nay

Vài năm nay giao việc tuyển dụng cho bên dưới năm nay ngồi phỏng vấn tuyển dụng điều dưỡng mới thấy thương tại sao cả chục hồ sơ chẳng tuyển dụng được ai. Em đo thử huyết áp anh xem Dạ em không chắc ...