Nghỉ học giữa chừng đi học lại thế nào?

Hỏi đáp: Tôi học gần hết học kỳ I lớp 12 thì nghỉ học. Vậy, nếu tôi muốn đi học lại thì có được không, nếu được thì phải học lại từ lớp 10 hay lớp 12? Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sa...