Ngành ngân hàng

Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính, được phép nhận tiền gửi để cho vay cung ứng dịch vụ thanh toán và các dich vụ khác. Hoạt động chính của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ (tức là đi vay để ch...