Tuyển sinh 2015: Quy trình và mẫu thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Tín tức mới nhất về tuyển sinh, Bộ GD&ĐT vừa có công văn chỉ đạo gửi các trường đại học, cao đẳng, sở giáo dục về quy trình, mẫu thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Tin tức mới về tuyển sinh 2015 cập nhật, để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, nhất là các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT), Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) đề nghị các sở GDĐT phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường ĐH, CĐ) thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục cho thí sinh đăng ký xét tuyển và thay đổi nguyện vọng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

  2. Tạo điều kiện cho các thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT với sự phối hợp của các sở GDĐT theo quy trình sau:

a) Thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT và nộp vào trường khác: Trực tiếp rút hồ sơ tại trường (theo quy định hiện hành) hoặc có thể tới sở GDĐT địa phương hoặc tới các trường trung học phổ thông (THPT) do sở GDĐT quy định để nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu 1 kèm theo công văn này), Giấy biên nhận thu hồ sơ của trường cũ hoặc Phiếu báo phát chuyển Hồ sơ ĐKXT của Bưu điện.

b) Sở GDĐT:

  • Đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2015, tổ chức thu nhận hồ sơ thay đổi nguyện vọng ĐKXT của thí sinh; cập nhật vào phần mềm quản lý tuyển sinh các thông tin thay đổi nguyện vọng của thí sinh; đồng thời gửi về Bộ qua hộp thư [email protected] danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ (theo mẫu 2);

  • Lưu giữ Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT, Giấy biên nhận thu hồ sơ của trường cũ hoặc Phiếu báo phát của Bưu điện đến hết tháng 12 năm 2015.

c) Các trường ĐH, CĐ thường xuyên cập nhật thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT do sở GDĐT chuyển lên hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh của Bộ và:

  • Tiếp nhận danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ và cập nhật vào phần mềm quản lý tuyển sinh của Bộ để đưa thí sinh ra khỏi danh sách ĐKXT của trường; lưu giữ Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh này;

  • Nhập thông tin của thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ tinh thần khắc phục khó khăn, tạo thuận lợi nhất có thể cho học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………..

Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..Số điện thoại: ……………………………..

Đã đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường Tên trường:………………………………………..

Số của Giấy biên nhận thu hồ sơ/Phiếu báo phát của Bưu điện:…………………….

Đề nghị cho rút hồ sơ đăng ký xét tuyển và chuyển thông tin đăng ký tới trường:

Mã trường Tên trường:………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

  1. Nhóm ngành/Ngành: …………………. Mã ngành……. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

  1. Nhóm ngành/Ngành: ……………..…. Mã ngành…….. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

  1. Nhóm ngành/Ngành: ………………… Mã ngành…….. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

  1. Nhóm ngành/Ngành: …………………. Mã ngành……. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

……….., ngày ……. tháng 8 năm 2015

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

ỦY BAN NHÂN DÂN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỀ NGHỊ RÚT HỒ SƠ ĐKXT

Trường ĐH, CĐ thí sinh đề nghị rút hồ sơ:

Trường ĐH, CĐ thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ:

STT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Số CMND

Giấy biên nhận số

1.

2.

3.

4.

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường cập nhật thông tin của thí sinh, ngoài danh sách có ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, cần gửi cho các trường bản mềm (theo định dạng excel) danh sách thí sinh phân chia theo các trường ĐH, CĐ thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*